Giới thiệu về thẻ VAST

Bạn có thể triển khai vị trí quảng cáo video trong luồng trên Audience Network cho bất kỳ trình phát video nào hỗ trợ VAST/VPAID. VAST và VPAID là những cách tiêu chuẩn để yêu cầu quảng cáo cho trình phát video và sau đó… Read More