Cách cài đặt CKEditor 4

Các bạn truy cập trang chủ https://ckeditor.com/ckeditor-4/download/ Tùy chỉnh thanh toolbar https://ckeditor.com/latest/samples/toolbarconfigurator/index.html#basic

LOẠI BỎ CÁC SCRIPT QUẢNG CÁO, CÁC THUỘC TÍNH KHÔNG THEO NHU CẦU, CÓ THỂ CẤU HÌNH NHƯ BÊN DƯỚI

 

Ajax có thay đổi URL cho SEO

// Thay đổi URL trên website window.history.pushState({path:url},”,url);   // Hàm xử lý dữ liệu sau khi load ajax vẫn hoạt động $(‘#content’).on(‘click’,’#paging a’, function () {   })   Tham khảo thêm tại https://freetuts.net/phan-trang-ajax-co-thay-doi-url-cho-seo-101.html

Chèn embed youtube hoặc iframe với responsive

Các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới Code CSS:  

    Ví dụ:

 

Bài học về lâp trình plugin extensions trên trình duyệt chrome A – Z

Để thành thạo các bạn cần có kiến thức liên quan, html, css, javascript Tài liệu liên quan đến các lệnh và hàm trong lập trình plugin extensions: https://developer.chrome.com/extensions/overview Các ví dụ: https://developer.chrome.com/apps/richNotifications   Có thể học bằng cách tải các extensions của người khác về mổ… Read More

Tạo một biểu thức chính quy trong Regular Expression

Cách viết một mẫu biểu thức chính quy Xem chi tiết tại https://developer.mozilla.org/vi/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions http://vforum.vn/diendan/showthread.php?6071-Xu-ly-chuoi-bang-Javascript-Regular-Expression   Một mẫu biểu thức chính quy là một tập các kí tự thường, như /abc/, hay một tập kết hợp cả kí tự thường và kí tự đặc biệt như /ab*c/ hoặc /Chapter (\d+)\.\d*/. Trong… Read More