Cách sử dụng Data youtube api v3

Các hàm dùng để login youtube qua api

Trước khi sử dụng chúng ta cần tạo API KEY từ trang https://console.developers.google.com Vào youtube xem phần cách tạo API KEY https://www.youtube.com/watch?v=Sg9CyjNpFoU Sau khi tạo API KEY trong dự án -> ta cần enable các thư viện… Read More