Backup và Restore MySQL Database bằng dòng lệnh

1. Backup Sử dụng lệnh sau

Trong đó: [uname] : user của database [dbname] : Tên của database [backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu [–opt] : Các tùy chọn mysqldump Ví dụ:

Backup database đồng thời nén gzip

2. Restore Sử dụng lệnh sau

Read More

Cách sử dụng Firebase làm data và hosting lưu trữ

Truy cập https://console.firebase.google.com Tạo tài khoản Sau đó chọn mục Database và nhớ chọn REALTIME DATABASE thì mới sử dụng được – và thiết lập true cho thuộc tính read và write   Tạo file index.php như sau:  

Tạo file main.js như sau:

Read More

Hàm get id của data vừa insert vào sql

Dùng hàm mysql_insert_id() để get id vừa được tạo.