Backup và Restore MySQL Database bằng dòng lệnh

1. Backup Sử dụng lệnh sau

Trong đó: [uname] : user của database [dbname] : Tên của database [backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu [–opt] : Các tùy chọn mysqldump Ví dụ:

Backup database đồng thời nén gzip

2. Restore Sử dụng lệnh sau

Read More

Cách sử dụng Firebase làm data và hosting lưu trữ

  Đầu tiên bạn đọc bài viết này để biết cách tạo tài khoản và lấy các thông tin về API key Ưu điểm và nhược điểm của Google Firebase, các notification api cần thiết cho phía server Hoặc https://viblo.asia/p/uu-diem-va-nhuoc-diem-cua-google-firebase-cac-notification-api-can-thiet-cho-phia-server-E375zwJWKGW Truy cập https://console.firebase.google.com Tạo tài khoản… Read More

Hàm get id của data vừa insert vào sql

Dùng hàm mysql_insert_id() để get id vừa được tạo.