Trình Quản Lý IA

1. THÊM USER QUẢN LÝ TÀI SẢN       2. Xem doanh thu -> trình quản lý kiếm tiền -> thanh toán     3.Share quyền edit thanh toán-> trình quản lý kiếm tiền -> phương thức thanh toán -> thêm quản trị viên