Cách xử lý lặp lại nhiều link ajax sau khi click xử lý gọi Ajax multiple ajax calls on button click if page is not refreshed jquery

Trong quá trình xử lý ajax có thể bạn sẽ gặp phải trường hợp reload lặp lại nhiều link url ajax sau khi click gọi ajax. Trường hợp bị tương tự https://stackoverflow.com/questions/53850380/multiple-ajax-calls-on-button-click-if-page-is-not-refreshed-jquery Cách xử lý chỉ cần dùng .one cho việc xử lý sự kiện.… Read More

Ajax có thay đổi URL cho SEO

// Thay đổi URL trên website window.history.pushState({path:url},”,url);   // Hàm xử lý dữ liệu sau khi load ajax vẫn hoạt động $(‘#content’).on(‘click’,’#paging a’, function () {   })   Tham khảo thêm tại https://freetuts.net/phan-trang-ajax-co-thay-doi-url-cho-seo-101.html

Bài học về lâp trình plugin extensions trên trình duyệt chrome A – Z

Để thành thạo các bạn cần có kiến thức liên quan, html, css, javascript Tài liệu liên quan đến các lệnh và hàm trong lập trình plugin extensions: https://developer.chrome.com/extensions/overview Các ví dụ: https://developer.chrome.com/apps/richNotifications   Có thể học bằng cách tải các extensions của người khác về mổ… Read More

Tạo một biểu thức chính quy trong Regular Expression

Cách viết một mẫu biểu thức chính quy Xem chi tiết tại https://developer.mozilla.org/vi/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions http://vforum.vn/diendan/showthread.php?6071-Xu-ly-chuoi-bang-Javascript-Regular-Expression   Một mẫu biểu thức chính quy là một tập các kí tự thường, như /abc/, hay một tập kết hợp cả kí tự thường và kí tự đặc biệt như /ab*c/ hoặc /Chapter (\d+)\.\d*/. Trong… Read More