Cách cài đặt CKEditor 4

Các bạn truy cập trang chủ https://ckeditor.com/ckeditor-4/download/ Tùy chỉnh thanh toolbar https://ckeditor.com/latest/samples/toolbarconfigurator/index.html#basic <script src=”//cdn.ckeditor.com/4.6.2/full/ckeditor.js”></script> <script> CKEDITOR.replace(‘content’, { height: 250, disallowedContent: ‘a table tr td form input select script br’ }); CKEDITOR.config.toolbarGroups = [ { name: ‘document’, groups: [ ‘mode’, ‘document’, ‘doctools’ ] }, { name:… Read More

Chèn embed youtube hoặc iframe với responsive

Các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới Code CSS:   .iframe-container{ position: relative; width: 100%; padding-bottom: 56.25%; height: 0; } .iframe-container iframe{ position: absolute; top:0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }     Ví dụ: <style> .iframe-container{ position: relative; width: 100%; padding-bottom: 56.25%;… Read More

Bài học về lâp trình plugin extensions trên trình duyệt chrome A – Z

Để thành thạo các bạn cần có kiến thức liên quan, html, css, javascript Tài liệu liên quan đến các lệnh và hàm trong lập trình plugin extensions: https://developer.chrome.com/extensions/overview Các ví dụ: https://developer.chrome.com/apps/richNotifications   Có thể học bằng cách tải các extensions của người khác về mổ… Read More