Trình Quản Lý IA

1. THÊM USER QUẢN LÝ TÀI SẢN       2. Xem doanh thu -> trình quản lý kiếm tiền -> thanh toán     3.Share quyền edit thanh toán-> trình quản lý kiếm tiền -> phương thức thanh toán -> thêm quản trị viên

Giới thiệu về thẻ VAST

Bạn có thể triển khai vị trí quảng cáo video trong luồng trên Audience Network cho bất kỳ trình phát video nào hỗ trợ VAST/VPAID. VAST và VPAID là những cách tiêu chuẩn để yêu cầu quảng cáo cho trình phát video và sau đó… Read More