Setup WoWonder

Mua code tại https://codecanyon.net/item/wowonder-the-ultimate-php-social-network-platform/13785302 Trang chủ https://www.wowonder.com/ Vào link youtube chính chủ xem hướng dẫn https://www.youtube.com/watch?v=Bxs3xHt2TtY   B1: Upload code lên server và giải nén, Copy cấu hình trong file nginx.conf sau đó pass vào file domain.conf của bạn tại thư mục ect/domain.conf bạn restar nginx bằng lệnh… Read More

Cài đặt Enable extension intl

/etc/php/php.ini ;extension=php_intl.dll   Lệnh nếu dùng PHP 7.1 yum install php-intl yum-config-manager –enable remi-php71 yum -y install php-bcmath   Vào hệ thống quản lý server reboot lại hệ thống là ok, nếu có sử dụng code mxh Sngine