Cách tạo mật khẩu 2 lớp htpasswd cho wordpress dùng centos nginx

Dùng htpasswd là cách bảo mật cao nhất ở cấp độ server cho wordpress so với việc dùng các plugin trên wordpress hiện nay.

Cài đặt các thư viện

Cài đặt httpd-tools để có htpasswd:

sudo yum install httpd-tools

Tạo tệp .htpasswd:

sudo htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd your_username

Cấu hình Nginx:

 • Mở tệp cấu hình Nginx của bạn, thường nằm ở /etc/nginx/conf.d/your_site.conf hoặc /etc/nginx/nginx.conf.
 • Thêm cấu hình sau để bảo vệ trang đăng nhập và bảng điều khiển của WordPress:

server {
  listen 80;
  server_name your_domain.com;

  location /wp-login.php {
    auth_basic "Restricted Area";
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    include fastcgi_params;
     fastcgi_pass unix:/var/run/php74-fpm.sock; # Hoặc đường dẫn đến PHP-FPM socket của bạn
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }

 	location /wp-admin {
			auth_basic "Restricted Area";
			auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
			try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
		}

  # Các cấu hình khác cho trang của bạn...
}

File conf đầy đủ có thể tham khảo


server {
    listen 80;
    server_name domain.com www.domain.com;
    access_log /var/log/nginx/domain.com-access.log main;
    error_log  /var/log/nginx/domain.com-error.log info;

    root     /data/vhosts/domain.com;
    index index.php index.html index.htm;
    client_max_body_size 100M;	
    location / { 
			try_files $uri $uri/ @rewrite;
    }
		
		location @rewrite {
			 try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
		}
		
		location ~* /wp-content/uploads/.*\.php$ {
			deny all;
		}
	

  location /wp-login.php {
    auth_basic "Restricted Area";
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php74-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }

	location /wp-admin {
			auth_basic "Restricted Area";
			auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
			try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
		}
		
	location /_mydb {
      alias /usr/share/nginx/html/_myadmin/;

      location ~ \.php$ {
     	fastcgi_pass unix:/var/run/php74-fpm.sock;
     	include fastcgi_params;            
     	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $request_filename;
   	  }
  	}

    # execute all .php files via php-fpm
    location ~ .php$ {
      # connect to a unix domain-socket:
      fastcgi_pass  unix:/var/run/php5-fpm.sock;

      fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
      fastcgi_param  SCRIPT_NAME    $fastcgi_script_name;

      fastcgi_buffer_size 128k;
      fastcgi_buffers 256 16k;
      fastcgi_busy_buffers_size 256k;
      fastcgi_temp_file_write_size 256k;

      # This file is present on Debian systems..
      include fastcgi_params;
    }

    error_page 404 /404.html;
      location = /40x.html {
    }

    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
      location = /50x.html {
    }

}


Nếu cần đổi pass của htpasswd dùng lệnh sau:

sudo htpasswd /etc/nginx/.htpasswd tên_người_dùng

Sau khi hoàn tất mọi thứ hãy restart lại nginx bằng lệnh

sudo systemctl restart nginx