Cách tạo User cho database sử dụng lệnh SSH

Bước 1: Truy cập vào SSH bằng bitvise hoặc các phần mềm bạn thích

Bước 2: Đăng nhập SQL với quyền root

mysql -u root -p

Khi đăng nhập thành công sẽ hiện trỏ chờ mysql>_

Bước 2: Kiểm tra người dùng có tồn tại chưa,  nếu tồn tại thì bạn có thể đổi pass hoặc thao tác tùy ý

SELECT user, host FROM mysql.user WHERE user = 'db_user'; 

Nếu không tồn tại user thì có thể tiến hành tạo mới.

CREATE USER 'db_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mat_khau';

Bước 3: Cấp quyền truy cập cho user vào database

GRANT ALL PRIVILEGES ON db_name.* TO 'db_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

Nếu báo thành công bạn tiến hành exit hoặc ctr + D để thoát khỏi trỏ chờ mysql>_

Bước 4: Tiến hành restart mysqld

sudo systemctl restart mysqld

Bước 5: Tiến hành đăng nhập với user và pass mà bạn vừa tạo

mysql -u db_user -p

Sau khi đăng nhập thành công sẽ xuất hiện trỏ chờ mysql>_

Bước 6: Kiểm tra xem user đã kết nối với database thành công chưa

SHOW DATABASES;
USE db_name;
SHOW TABLES;

Nếu kết quả hiển thị ra các table database có nghĩa là đã thành công.