Cài đặt Enable extension intl

/etc/php/php.ini ;extension=php_intl.dll   Lệnh nếu dùng PHP 7.1 yum install php-intl yum-config-manager –enable remi-php71 yum -y install php-bcmath   Vào hệ thống quản lý server reboot lại hệ thống là ok, nếu có sử dụng code mxh Sngine

Backup và Restore MySQL Database bằng dòng lệnh

1. Backup Sử dụng lệnh sau

Trong đó: [uname] : user của database [dbname] : Tên của database [backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu [–opt] : Các tùy chọn mysqldump Ví dụ:

Backup database đồng thời nén gzip

2. Restore Sử dụng lệnh sau

Read More

Kết nối sql database từ xa không chung server sử dụng Remote MySQL trên Cpanel và kích hoạt Remote Access MySQL với VPS

 Mở port 3306  Đôi khi, bạn cần mở port 3306 thủ công để MySQL có thể lắng nghe kết nối. Sau bước 2 mà vẫn không connect được, bạn hãy sử dụng lệnh sau:

Xem cách mở port https://hocvps.com/kich-hoat-remote-access-mysql/ CÁCH 1: KẾT NỐI SỬ DỤNG REMOTE… Read More

Các bước cài đặt HOCVPS

Bước 1: Cài swap để sử dụng khi hết RAM https://hocvps.com/swap/ Bước 2: Cài hocvps https://hocvps.com/script/#1._C%C3%A0i_%C4%91%E1%BA%B7t_HocVPS_Script Bước 3: Cài memcached https://hocvps.com/memcached-centos/   Một số ví dụ rule Nginx Khác với Apache, Nginx không sử dụng file .htaccess nên khi bạn cần rewrite url sẽ phải convert qua rule của Nginx. Trong… Read More