Bị chặn chèn IFRAME ‘X-Frame-Options’ to ‘SAMEORIGIN’

Đôi khi bạn chèn frame chính site của bạn vào 1 site khác nhưng không hiển thị được và báo lỗi X-Frame-Options’ to ‘SAMEORIGIN’ ở phần console trình duyệt thì hãy xử lý như sau:

Đây thực ra là phần bảo mật chống site khác chèn frame site của mình có thể gây quá tải site….

Bạn muốn loại bỏ hãy làm nhưu sau:

Nếu là Nginx thì dùng lệnh

vi /etc/nginx/nginx.conf

tìm và tắt phần này

#Disable IFRAME
add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;