Bị chặn chèn IFRAME ‘X-Frame-Options’ to ‘SAMEORIGIN’

Đôi khi bạn chèn frame chính site của bạn vào 1 site khác nhưng không hiển thị được và báo lỗi X-Frame-Options’ to ‘SAMEORIGIN’ ở phần console trình duyệt thì hãy xử lý như sau:

Đây thực ra là phần bảo mật chống site khác chèn frame site của mình có thể gây quá tải site….

Bạn muốn loại bỏ hãy làm nhưu sau:

Nếu là Nginx thì dùng lệnh

vi /etc/nginx/nginx.conf

tìm và tắt phần này

#Disable IFRAME
add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;

 

ĐỐI VỚI SERVER DÙNG APACHE:

  1. Có thể chỉnh trên file htacess nếu không được thì dùng cách 2
  2. Tìm file domain.conf hoặc tên khác tùy server đó cấu hình, File này là nơi cấu hình cho domain và thêm dấu # để tắt như => #X-Frame-Options SAMEORIGIN
  3. Nếu bị báo lỗi CORS, bạn cần bật như sau tại htaccess hoặc file domain.conf Thêm Header set Access-Control-Allow-Origin “*” cho phép các domain khác truy cập vào domain này

Test link frame cần truy cập, chọn tab network và click vào đường dẫn vừa load nếu hiện như hình dưới là thành công.