Không bắt được sự kiện event function sau khi click vào dữ liệu được show data từ ajax

Sẽ có trường hợp khi các bạn show dữ liệu data từ ajax và thử tiến hành click hay bắt các sự kiện trên data được show từ ajax sẽ không thực thi nếu các bạn vẫn thực hiện các cách thông thường.

 

Để xử lý vấn đề này bạn cần làm như sau:

Ví dụ tôi có data được show từ ajax là:

<ul id="showmes" class="chat">
	<li class="limesc limescolor left clearfix" style="padding-bottom: 0px!important;">
		<label><input type="checkbox" id="newfeed_fb" name="newfeed_fb" class="checkbox-inline" checked=""> Chèn từ vựng bài gần nhất vào post Facebook</label>
	</li>
	<li class="limesc limescolor left clearfix" style="padding-bottom: 0px!important;">
		<label><input type="checkbox" id="newfeedrand_fb" name="newfeedrand_fb" class="checkbox-inline"> Chèn từ vựng ngẫu nhiên vào post Facebook</label>
	</li>	
	</ul>

Khi tôi muốn bắt sự kiện click tại id =newfeedrand_fb thì tôi phải code như sau:

 

			$("body").on("click","#newfeedrand_fb", function(){
			  alert("success");
			});

Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng sẽ có nhiều bạn không biết.