Ajax có thay đổi URL cho SEO

// Thay đổi URL trên website

window.history.pushState({path:url},”,url);

 

// Hàm xử lý dữ liệu sau khi load ajax vẫn hoạt động

$(‘#content’).on(‘click’,’#paging a’, function () {

 

})

 

Tham khảo thêm tại https://freetuts.net/phan-trang-ajax-co-thay-doi-url-cho-seo-101.html