Backup và Restore MySQL Database bằng dòng lệnh

1. Backup

Sử dụng lệnh sau

Trong đó:

[uname] : user của database

[dbname] : Tên của database

[backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu

[–opt] : Các tùy chọn mysqldump

Ví dụ:

Backup database đồng thời nén gzip

2. Restore

Sử dụng lệnh sau

Trong đó:

[uname] : user của database

[dbname] : Tên của database

[backupfile.sql] : Tên file backup đã lưu (file backup muốn phục hồi)

Ví dụ:

Phục hồi database được nén

Chú ý nếu bạn dùng ZOC7 thì khi nhập phục hồi database hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu user liên kết database bạn có thể ctr + v [ mật khẩu sẽ không hiển thị để bảo mật] bạn cứ nhấn Enter là ok nhé

Nếu bạn muốn phục hồi một database đã tạo ra trước đó bạn sử dụng lệnh mysqlimport. Cấu trúc lệnh như sau: