Hàm get id của data vừa insert vào sql

Dùng hàm mysql_insert_id() để get id vừa được tạo.

 

<?php
$con = mysql_connect("localhost", "peter", "abc123");
if (!$con)
  {
  die('Could not connect: ' . mysql_error());
  }
$db_selected = mysql_select_db("test_db",$con);
$sql = "INSERT INTO person VALUES ('Børge','Refsnes','Sandnes','17')";
$result = mysql_query($sql,$con);
echo "ID of last inserted record is: " . mysql_insert_id();
mysql_close($con);
?>