Hàm get id của data vừa insert vào sql

Dùng hàm mysql_insert_id() để get id vừa được tạo.

 

 

Add Comment