Chèn embed youtube hoặc iframe với responsive

Các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới

Code CSS:

 

 

 

Ví dụ: