Cuộn đến bài viết theo từng khung giống như trên app chỉ cần vuốt là đến bài kế tiếp margin-scroll

Tham khảo từ khóa scroll-margin https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/scroll-margin

cách này chỉ phù hợp với ứng dụng mà mỗi bài có kích thước khung giống nhau thì mới nên áp dụng.