Cách cài đặt CKEditor 4

Các bạn truy cập trang chủ https://ckeditor.com/ckeditor-4/download/

Tùy chỉnh thanh toolbar https://ckeditor.com/latest/samples/toolbarconfigurator/index.html#basic

LOẠI BỎ CÁC SCRIPT QUẢNG CÁO, CÁC THUỘC TÍNH KHÔNG THEO NHU CẦU, CÓ THỂ CẤU HÌNH NHƯ BÊN DƯỚI