Cách đưa bài viết google news lên discover

Xem thêm tại https://developers.google.com/search/docs/appearance/google-discover?hl=vi

Check link https://www.notion.so/IT-BACKEND-FRONTEND-84aee81dc9c941bd855ea2b37fb29900?p=b07e6dcc9cdd455c9c02d94f8a0863ba&pm=c