Cách sử dụng Firebase làm data và hosting lưu trữ

Truy cập https://console.firebase.google.com

Tạo tài khoản

Sau đó chọn mục Database và nhớ chọn REALTIME DATABASE thì mới sử dụng được – và thiết lập true cho thuộc tính read và write

 

Tạo file index.php như sau:

 

Tạo file main.js như sau:

Như vậy là xong.

Để kiểm tra data có lưu trữ không mở đường dẫn https://my-project-1.firebaseio.com sẽ hiện cấu trúc data

 

HƯỚNG DẪN CÁC LỆNH READ VÀ WRITE TRONG firebase https://firebase.google.com/docs/database/web/read-and-write

 

Đọc thêm: https://firebase.google.com/docs/database/web/read-and-write

Đọc thêm cách dùng từng lệnh: https://firebase.google.com/docs/reference/js/firebase.database.Reference

 

Add Comment