Tạo một biểu thức chính quy trong Regular Expression

Cách viết một mẫu biểu thức chính quy Xem chi tiết tại https://developer.mozilla.org/vi/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions http://vforum.vn/diendan/showthread.php?6071-Xu-ly-chuoi-bang-Javascript-Regular-Expression   Một mẫu biểu thức chính quy là một tập các kí tự thường, như /abc/, hay một tập kết hợp cả kí tự thường và kí tự đặc biệt như /ab*c/ hoặc /Chapter (\d+)\.\d*/. Trong… Read More

Các ký tự unicode smile

Website tổng hợp chuyên về unicode https://www.fileformat.info/info/unicode/category/So/list.htm   Trang đầy đủ icon https://www.compart.com/en/unicode/category/So https://gist.github.com/endolith/157796 ☺ ☻ ✌ ☹ ♡ ♥ ❤ ⚘ ❀ ❃ ❁ ✼ ☀ ✌ ♫ ♪ ☃ ❄ ❅ ❆ ☕ ☂ ★ 💋 ◕‿◕ 。◕‿◕。 。◕‿‿◕。 ^̮^ (◕‿◕) (。◕‿◕。) (。◕‿‿◕。) (^̮^)… Read More