Trình Quản Lý IA

1. THÊM USER QUẢN LÝ TÀI SẢN

 

 

 

2. Xem doanh thu -> trình quản lý kiếm tiền -> thanh toán

 

 

3.Share quyền edit thanh toán-> trình quản lý kiếm tiền -> phương thức thanh toán -> thêm quản trị viên