Tạo mysql database và user bằng lệnh terminal

Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo database và user mysql bằng lệnh terminal. Đăng nhập MySQL

Tạo database

Tạo và thiết lập quyền cho user

Để thay đổi password user

Thiết lập tất cả quyền cho user

Nếu bạn… Read More

Backup và Restore MySQL Database bằng dòng lệnh

Sau bài viết hướng dẫn tạo mysql database và user  bằng dòng lệnh. Mình xin tiếp tục chuỗi bài về Database bằng bài hướng dẫn cách backup toàn bộ database và restore bằng dòng lệnh trong Linux. 1. Backup Sử dụng lệnh sau

Trong đó: [uname] :… Read More

OPCACHE CHO WORDPRESS

Bạn đã cài WordPress lên server của bạn sử dụng LEMP Stack rồi, thì việc bây giờ mà bạn có thể sẽ rất quan tâm là làm sao để website mình chạy nhanh tối đa và tiết kiệm tài nguyên. Vì lẽ đó, nên trong serie này… Read More