Kết nối sql database từ xa không chung server sử dụng Remote MySQL trên Cpanel và kích hoạt Remote Access MySQL với VPS

  1.  Mở port 3306 

    Đôi khi, bạn cần mở port 3306 thủ công để MySQL có thể lắng nghe kết nối. Sau bước 2 mà vẫn không connect được, bạn hãy sử dụng lệnh sau:

  2. # iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
  3. Xem cách mở port https://hocvps.com/kich-hoat-remote-access-mysql/
  4. CÁCH 1: KẾT NỐI SỬ DỤNG REMOTE MYSQL TRÊN CPANEL

 

  1. Bước 1: Truy cập Cpanel chọn Remote MySQL
  2. add IP của server chứa code muốn kết nối database từ server khác từ xa.

 

 

 

 

Bước 2: Cấu hình config ở server chứa code thay localhost = IP server chứa database.

Ví dụ:

define('SERVER_HOST','177.73.108.177');
define('DATABASE_NAME','dbname');
define('DATABASE_USER','usname');
define('DATABASE_PASS','jdopfjpdw');

 

  1. CÁCH 2: KẾT NỐI BẰNG CÁCH KÍCH HOẠT  Remote Access MySQL 
  2. Tham khảo thêm tại https://hocvps.com/kich-hoat-remote-access-mysql/

Đây là cách mình dùng phpmyadmmin để xử lý thành công, áp dụng với hocvps script đã kích hoạt sẵn remote mysql, nếu bạn tự cài server thì phải thông qua bước 1 kích hoạt remote sql ở link tham khảo trên.

 

 

 

 

CHÚ Ý QUAN TRỌNG: BẠN CẦN CHỌN ĐÚNG USER KẾT NỐI VỚI DATABASER MÀ BẠN MUỐN KẾT NỐI TỪ SERVER CHỨA CODE

 

 

 

 

Nhập địa chỉ IP server chứa code vào khu vực Localhost để cho phép IP server chứa code truy cập Database và nhấn GO để hoàn tất.

 

 

Kiểm tra xem user vừa tạo với IP từ server chứa code đã kết nối đúng database chưa như hình trên.