Cân bằng tải dùng HAproxy với Centos7

 

 

Tham khảo thêm với cấu hình lệnh tại https://xuanthulab.net/su-dung-haproxy-lam-de-can-bang-tai-va-server-trung-gian-voi-docker.html