Các bước cài đặt HOCVPS

Bước 1: Cài swap để sử dụng khi hết RAM https://hocvps.com/swap/

Bước 2: Cài hocvps https://hocvps.com/script/#1._C%C3%A0i_%C4%91%E1%BA%B7t_HocVPS_Script

Bước 3: Cài memcached https://hocvps.com/memcached-centos/

 

Một số ví dụ rule Nginx

Khác với ApacheNginx không sử dụng file .htaccess nên khi bạn cần rewrite url sẽ phải convert qua rule của Nginx. Trong bài viết này, mình sẽ đưa ra một số ví dụ các rule của Nginx sử dụng để rewrite url, redirect và một số cấu hình cần thiết khác.

Khi sử dụng, bạn hãy thêm vào file cấu hình conf của tên miền, với HocVPS Script thì các file cấu hình này thường nằm trong thư mục /etc/nginx/conf.d/

Chi tiết => https://hocvps.com/rule-nginx/

 

Chú ý quan trọng: có thể dùng filezilla để edit file conf cho lẹ, quan trọng là sau khi save các thông tin bạn cần RESTART lại nginx mới có tác dụng.

https://vpssim.vn/3450-lenh-restart-start-stop-nginx-php-fpm-mariadb-mysql-tren-centos-6-va-centos-7.html

 

Xem thêm cách convert htaccess sang nginx  https://books.google.com.vn/books?id=5b8HBgAAQBAJ hoặc https://htaccess2nginx.toolpie.com/

 

Cách convert từ .htaccess sang rule nginx sẽ gặp lỗi phần check file có tồn tại không thì mới được viết rewriteurl

 

tìm bỏ 

 

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

 

thay bằng 

 

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
if (!-e $request_filename) {
rewrite ^/(.*)?$ /index.php?a=$1 last;
error_page 404 /index.php?a=404;
}
}