Hướng dẫn cài đặt WordPress mới nhất dùng SSH trực tiếp trên server

Bước 1: Chuẩn bị database

Đăng nhập vào MySQL:

sudo mysql -u root

Đăng nhập vào server dùng bitvise hoặc các ứng dụng bạn yêu thích, sau khi đăng nhập thành công sẽ vào màn hình trỏ chờ mysql>_

Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng cho WordPress:

CREATE DATABASE db_name DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
CREATE USER 'wp_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_password';
GRANT ALL ON db_name.* TO 'wp_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Các thông số trên gồm:

  • db_wordress_name: tên database
  • wp_user: tên user
  • your_password: mậu khẩu của database

Bước 2: Tải và cài đặt WordPress

Tải WordPress mới nhất:

cd /tmp
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
tar -xvzf latest.tar.gz
sudo mv wordpress /var/www/html/

/var/www/html/: đổi thành nơi tên miền chứa code của bạn, vd: /data/vhosts/domain.com/

Bước 3: Nếu bạn dùng centos và nginx

Cấp quyền truy cập:

cd /data/vhosts/domain.com/

Di chuyển đến thư mục domain và cấp quyền truy cập các file, nếu không cấp quyền khi bạn cài hay xóa plugin trên wordpress sẽ hiện thông báo yêu cầu nhập thông tin FTP

sudo chown -R nginx:nginx .
sudo find . -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find . -type f -exec chmod 644 {} \;

Nếu bạn dùng Apache

sudo chown -R www-data:www-data .
sudo find . -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find . -type f -exec chmod 644 {} \;

Sau khi xong chạy lệnh restart nginx

sudo systemctl restart nginx