Bài học về lâp trình plugin extensions trên trình duyệt chrome A – Z

Để thành thạo các bạn cần có kiến thức liên quan, html, css, javascript Tài liệu liên quan đến các lệnh và hàm trong lập trình plugin extensions: https://developer.chrome.com/extensions/overview Các ví dụ: https://developer.chrome.com/apps/richNotifications   Có thể học bằng cách tải các extensions của người khác về mổ… Read More

Cách sử dụng Firebase làm data và hosting lưu trữ

  Đầu tiên bạn đọc bài viết này để biết cách tạo tài khoản và lấy các thông tin về API key Ưu điểm và nhược điểm của Google Firebase, các notification api cần thiết cho phía server Hoặc https://viblo.asia/p/uu-diem-va-nhuoc-diem-cua-google-firebase-cac-notification-api-can-thiet-cho-phia-server-E375zwJWKGW Truy cập https://console.firebase.google.com Tạo tài khoản… Read More

Hàm get id của data vừa insert vào sql

Dùng hàm mysql_insert_id() để get id vừa được tạo.