Cài đặt Enable extension intl

/etc/php/php.ini

;extension=php_intl.dll

 

Lệnh nếu dùng PHP 7.1

yum install php-intl
yum-config-manager –enable remi-php71
yum -y install php-bcmath

 

Vào hệ thống quản lý server reboot lại hệ thống là ok, nếu có sử dụng code mxh

Sngine