Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD

Xem chi tiết tại https://hocvps.com/cai-dat-ftp-server-tren-centos-voi-proftpd/

 

Chú ý trong quá trình cài đặt có thể sẽ không thành công thì cần check lại phần này:

Sau khi đến bước mở port21 cũng như tạo user thành công

Kiểm tra port 21 mở chưa tại đây: https://ping.eu/port-chk/

tiến hành kết nối FTP bị lỗi như sau

Status:	Connecting to xx.xx.xx.xx:21…
Status:	Connection established, waiting for welcome message…
Status:	Insecure server, it does not support FTP over TLS.
Status:	Logged in
Status:	Retrieving directory listing…

Nếu lỗi trên thì thử

thêm giá trị “ip_conntrack_ftp” vào
/etc/sysconfig/iptables-config

IPTABLES_MODULES=”ip_conntrack_ftp”

 

Tiếp đến chạy lệnh: service iptables restart để restart tường lửa iptables

 

CÁCH TẠO USER FTP

# useradd userftp_can_tao -g nginx -s /bin/false -d /home/domain.com/

tiếp đến điền password bằng cách ctr + v nếu ko hiện mật khẩu bạn cứ enter vì ssh bảo mật nên không show mật khẩu.

 

Để thay đổi mật khẩu bạn dùng lệnh

passwd userftp_can_tao