Cách insert emoji sql php, utf8mb4, PHP Ajax Jquery

CÁCH SETUP EMOJI SQL LINH ĐỘNG

  1. Vào phpmyadmin -> chọn đến trường cần chỉnh và chọn utf8mb4_unicode_ci như hình dưới
  2. Khi insert code php emoji vào sql thì cần set $mysql->execute(“SET NAMES ‘utf8mb4′”); // add emoji cần set utf8mb4
  3. Nếu áp dụng cho toàn trang thì setup Global mysql cho tất cả các lệnh sql
  4. Sau khi insert emoji sql ok thì đến bước get nội dung và hiển thị emoji ra ngoài web. Tại vị trí lấy dữ liệu cũng set $mysql->execute(“SET NAMES ‘utf8mb4′”); // add emoji cần set utf8mb4
  5. NHƯ VẬY LÀ OK NHÉ