Trình Quản Lý IA

1. THÊM USER QUẢN LÝ TÀI SẢN       2. Xem doanh thu -> trình quản lý kiếm tiền -> thanh toán     3.Share quyền edit thanh toán-> trình quản lý kiếm tiền -> phương thức thanh toán -> thêm quản trị viên

Tạo FTP access bằng SSH

1. Trước khi tạo tài khoản Chuẩn bị server Thường thì server đã cài đặt ftp-server và ftp-client. Nhưng nếu server mới tinh thì chúng ta có thể cài bằng lệnh. Trong bài viết này chúng ta dùng VSFTP để cài đặt ftp server. –… Read More