Chèn embed youtube hoặc iframe với responsive

Các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới Code CSS:  

    Ví dụ: