Xử lý subdomain với www khi dns và Nginx

Khi bạn tạo subdomain bạn cần tạo record A với subdomain cần tạo khi cấu hình DNS

Chúng ta cũng cần tạo CNAME www.subdomain cấu hình DNS

khi hoàn tất tạo subdomain và www thì cấu hình trong file domain.com.conf

server {
listen 80;
server_name sub.domain.com www.sub.domain.com;