Tìm kiếm search keyworld text trong file thư mục, tìm virus trojan với ssh linux

Đôi khi các bạn cần tìm 1 keyworld trong 1 file nào đó mà bạn không nhớ file đó nằm ở đâu, hoặc đơn giản là bạn cần tìm tất cả các file có chứa 1 từ khóa mà bạn cần thì hãy dùng cách sau:
find ./path -name "*.php" -exec grep -r -l -I "keyworld" {} \;

Path: là đường dẫn thư mục muốn tìm từ khóa

Keworld: từ khóa bạn muốn tìm

php: đuôi mở rộng của file cần tìm.

Đối với tìm thư mục hay các định dạng khác các bạn có thể google với từ khóa: how to find command in linux ssh

Để xóa file virus hàng loạt có thể tham khảo bài này https://htien.com/tim-file-keyworld-va-xoa-hang-loat-file-hoac-thu-muc-quet-virus-su-dung-command-line-ssh-linu.html