Nâng cấp php 7 cần chú ý các lệnh và hàm

Khi nâng cấp php 5.6 lên php 7 bạn cần chú ý 1 số lỗi có thể gặp sau:

+ Khai báo mảng array:

Khi khai báo biến cần phải gán biến đó cho 1 mảng: vd: $mang=array();

+ Trước khi dùng hàm foreach: cần check mảng dữ liệu if(is_array($data) || is_object($data)){ foreach…)

+ Thay đổi cấu trúc lệnh kết nối database sql:

$conn = mysqli_connect(SERVER_HOST,DATABASE_USER,DATABASE_PASS,DATABASE_NAME);

$query_array = mysqli_query($conne,$query) or die (mysqli_error());

+  Khai báo session_start() thay đổi cấu hình như sau:

session_start([
'cookie_lifetime' => 86400,
'read_and_close' => true,
]);