Không update hay thêm plugin/theme mới trên wordpress sử dụng hocvps và WPtangtoc OLS

Khi bạn cài đặt web wordpress lúc kích hoạt các plugin hoặc theme không được, xuất hiện bảng yêu cầu nhập ftp thông tin thì có thể do bạn chưa phân quyền webserver để nginx đọc được nội dung hoặc httpd đọc nội dung.,

Đối với hocvps script

Lưu ý: Sau khi upload source lên thư mục web, các bạn sử dụng hocvps menu 14 Phân Quyền Webserver để Nginx đọc được nội dung website.

Đối với WPtangtoc

Lưu ý: Sau khi upload source lên thư mục web, các bạn sử dụng WPtangtoc menu 18 Phân Quyền Webserver để Httpd đọc được nội dung website.