Giới thiệu về thẻ VAST

Bạn có thể triển khai vị trí quảng cáo video trong luồng trên Audience Network cho bất kỳ trình phát video nào hỗ trợ VAST/VPAID. VAST và VPAID là những cách tiêu chuẩn để yêu cầu quảng cáo cho trình phát video và sau đó phát quảng cáo đó trước, trong hoặc sau video.

VAST (Mẫu phân phối quảng cáo video)

VAST là Mẫu phân phối quảng cáo video. Đây là cách tiêu chuẩn để hướng dẫn trình phát video của bạn về cách yêu cầu một quảng cáo và sau đó xử lý một quảng cáo.

Khi bạn tạo vị trí quảng cáo video trong luồng cho Audience Network, chúng tôi sẽ tự động tạo một thẻ VAST cho bạn. Bạn cần triển khai thẻ VAST trong trình phát video của mình để yêu cầu quảng cáo từ Audience Network.

Audience Network không trả về bất kỳ công cụ theo dõi VAST nào khi phản hồi bằng quảng cáo video. Nếu Audience Network không thể thực hiện yêu cầu cho quảng cáo, chúng tôi sẽ trả về phản hồi VAST trống.

Làm cách nào để truy xuất thẻ VAST?

Sau khi tạo vị trí quảng cáo video trong luồng, hãy truy xuất thẻ VAST sẽ được dùng trong trình phát của bạn

  • Chọn nút Lấy thẻ :
  • Thao tác này sẽ mở ra hộp thoại có yêu cầu thẻ VAST:

Trong đó placementid là ID của vị trí quảng cáo vừa tạo và pageurl là url của trang bạn đang thực hiện yêu cầu. Hãy đảm bảo rằng bạn thay thế <YOUR_PAGE_URL> bằng trình phát video hoặc ‘macro’ máy chủ quảng cáo trả về giá trị URL giới thiệu và khớp các miền bạn đã đăng ký.

Đặt thẻ VAST vào trình phát video

Đặt thẻ từ bước trước vào trình phát video của bạn và chờ quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về triển khai thẻ VAST trên trang web Facebook for Developers.