CORS là gì? Giới thiệu tất tần tật về CORS và CORS header ‘Access-Control-Allow-Origin’ missing

Xem thêm https://topdev.vn/blog/cors-la-gi/

Fix lỗi với nginx https://serverfault.com/questions/162429/how-do-i-add-access-control-allow-origin-in-nginx

Tìm đến file nginx domain.nginx thêm code sau

Sau đó restart lại nginx server