Cách xem phương thức thanh toán trong Facebook AU

Truy cập https://www.facebook.com/help/publisher/135977643706045

 

Quản lý tài khoản thanh toán

Sau khi thiết lập thông tin chi tiết về công ty để thanh toán bằng Audience Network, bạn có thể cập nhật các thông tin này trong Trình quản lý kiếm tiền.

Ngoài ra, bạn cũng có thể liên kết một tài sản với thông tin mới hoặc thông tin hiện tại về công ty.

Lưu ý: Chỉ quản trị viên tài khoản công ty là người quản lý tài sản hoặc quản trị viên của ứng dụng mới có thể thêm hoặc cập nhật thông tin thanh toán.

Chỉnh sửa thông tin công ty trong Trình quản lý kiếm tiền

  1. Truy cập Trình quản lý kiếm tiền rồi chọn tài khoản của bạn trong Trình quản lý kinh doanh
  2. Nhấp vào Quản lý tài sản ở bên phải tài sản có thông tin thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa
  3. Nhấp vào Cài đặt tài sản > Thanh toán ở trên cùng bên phải
  4. Nhấp vào Chỉnh sửa tài khoản thanh toán để chỉnh sửa tài khoản thanh toán hiện tại
  5. Nhấp vào Tạo hoặc chọn tài khoản thanh toán để thêm thông tin về công ty mới hoặc chọn công ty hiện có để liên kết với tài sản của bạn

Nếu không phải là quản trị viên tài khoản công ty thì bạn sẽ không thể thay đổi bất kỳ thông tin chi tiết nào tại đây và cũng sẽ không thấy tùy chọn Chỉnh sửa tài khoản thanh toán hay Tạo hoặc chọn tài khoản thanh toán.

Nếu bạn gặp sự cố khi hoàn tất hoặc thay đổi thông tin thanh toán, hãy liên hệ với chúng tôi.

Tại thời điểm này, Audience Network không thể thanh toán cho các tài khoản ngân hàng tại Crimea, Cuba, Iran, Sudan hoặc Syria.