Cách thêm domain và subdomain vào server nginx linux

Bước 1: Tạo thư mục domain 

vd: /var/www/html/domain/ (đường dẫn này tùy thuộc server bạn chỉ định nơi chứa domain)

Bước 2: Cấu hình domain

Ta di chuyển vào thư mục /etc/nginx/conf.d/, thư mục này sẽ chứa các file config của chúng ta

Mình sẽ tạo file config domain có tên là domain.com.conf

File config này bạn có thể copy từ file default.conf có sẵn của server

server {
    listen    80;
    server_name domain.com;

    location / {
      root /var/www/html/domain;
      index index.php index.html index.htm;
    }

    error_page  500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
       root  html;
    }
}

Step 3: Hoàn tất config

Để kiểm tra lại xem các file config vừa rồi có bị lỗi gì không, chúng ta dùng lệnh

$ sudo nginx -t

Nếu command trả về như dưới đây tức là ta đã thành công

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Và giờ ta restart nginx để cập nhật những tùy chỉnh mới nhất

$ sudo systemctl restart nginx

Step 5: DNS domain

Nếu bạn tạo subdomain hay domain thì cần vào trang quản lý domain và tạo CNAME cho subdomain trỏ về ip server