Cách sử dụng Data youtube api v3

Các hàm dùng để login youtube qua api

Trước khi sử dụng chúng ta cần tạo API KEY từ trang https://console.developers.google.com

Vào youtube xem phần cách tạo API KEY https://www.youtube.com/watch?v=Sg9CyjNpFoU

Sau khi tạo API KEY trong dự án -> ta cần enable các thư viện như sau:

 

Cần dùng dữ liệu khi login thì kích hoạt google+ API, cần dùng dữ liệu từ youtube thì kích hoạt Youtube data api V3