Cách làm video animation dạng tay vẽ trong vòng 24h

 

 

Một phần mềm cũng giúp hỗ trợ đó là: video scribe hoặc  https://www.doodly.com/