Cách chuyển đổi phiên bản PHP của wptangtoc

Trong trường hợp wptangtoc không thể chuyển phiên bản PHP của các domain, cách xử lý như sau:

  1. Mở file /usr/local/lsws/conf/vhosts/domain/domain.conf của domain cần chuyển và thêm vào code sau
  2. VD chuyển từ php80 sang php74
    Tìm path /usr/local/lsws/lsphp80/bin/lsphp => Chuyển sang path /usr/local/lsws/lsphp74/bin/lsphp
    Sau khi thêm code vào file config domain thì tiến hành lệnh reset wptt reboot-ls