Các thao tác cơ bản trong sheet của google drive

Các thao tác cơ bản

1. Hoàn tác, làm lại:
1.1. Hoàn tác:

Bảng tính ban đầu:

Sau khi hoàn tác:

Sau khi xóa một số ô trong bảng tính

   1.2. Làm lại:

Hoàn tác lại công việc vừa xóa

2. Định dạng tiền tệ, phần trăm:

Bảng tính khi chưa định dạng tiền tệ và phần trăm


Sau khi định dạng

Định dạng khác

3. Định dạng chữ:

Để tô đậm chữ, thực hiện các bước sau:

Bước 1. Chọn ô cần tô đậm

Bước 2. Chọn nút tô đậm (có hình chữ B) trên thanh công cụ (tương tự chọn hình chữ I để in nghiêng, hình chữ S có gạch giữa để gạch giữa chữ)

4. Định dạng màu chữ:

5. Tạo khung, tô màu khung:

Bước 1: Chọn vùng cần tạo khung (hoặc tô màu)

Bước 2: Nhấp chuột vào các biểu tượng Đường viền để tạo khung, chọn biểu tượng Tô màu để tô màu cho khung

6. Thanh công cụ:

Để tạo bảng tính mới: Chọn tệp -> Mới -> Bảng tính

Đổi tên bảng tính: Chọn tệp -> Đổi tên

Tìm tên và đổi tên: Chọn chỉnh sửa -> Tìm và thay thế

Chèn: chọn chèn -> hàng bên dưới (hàng bên trên)

Chèn hình ảnh: chọn chèn -> Hình ảnh

Định dạng: (Số, phông chữ, kích thước phông chữ …)

7. Phông chữ, kiểu chữ:

Bước 1: Tô đen chữ muốn định dạng.

Bước 2: Chọn kiểu chữ và kích thước tùy thích.

Sau khi định dạng xong

8. Hợp nhất cột:

Bước 1: Chọn cột hay dòng muốn hợp nhất, tô đen vùng cần hợp nhất.

Bước 2: Click vào biểu tượng thanh công cụ 

Bước 3: Chọn kiểu hợp nhất

Bước 4: Chọn OK để hợp nhất cột.

8. Điều chỉnh vị trí ô được hợp nhất:

Bước 1: Chọn ô muốn điều chỉnh vị trí (trên, dưới, giữa).

Bước 2: Click biểu tượng  để chọn vị trí mình muốn

Bước 3: giả sử chọn vị trí giữa khung

9. Canh giữa/ trái/ phải:

Giả sử sau khi hợp nhất dòng “DANH SÁCH SINH VIÊN”

Bước 1: Chọn dòng chữ muốn canh giữa.

Bước2: Click vào biểu tượng 

Bước 3: Chọn kiểu canh giữa/ trái/ phải tùy ý.

10. Bộ lọc: Việc làm này thường được dùng cho việc rút trích dữ liệu cần tìm và copy sang vùng khác để từ đó thực hiện những công việc khác từ dữ liệu vừa lấy.

Bước 1: Chọn vùng cần lọc dữ liệu (lưu ý: thường chọn luôn những tiêu đề của vùng cần rút trích)

Bước 2: Click vào biểu tượng như hình dưới.

Bảng tính sẽ có hiện ra những mũi tên xuống như hình.

Bước 3: Click vào mũi tên và chọn những dữ liệu muốn rút trích bằng cách để lại dấu tích. Sau đó chọn OK.

Vùng dữ liệu cần rút trích như hình dưới:

Bước 4: copy vùng dữ liệu rút được sang những ô khác và trả thông tin bảng trở lại ban đầu bằng cách click lần nữa vào biệu tượng “bộ lọc”

11. Sắp xếp:

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu muốn sắp xếp (tương tự như cách lọc dữ liệu)

Bước 2: Click vào biều tượng lọc

Bước 3: Chọn “Sắp xếp A -> Z” hoặc ngược lại, và chọn OK.

Vd: sau khi sắp xếp “Họ và tên” sinh viên ngược lại  từ dưới lên như sau:

12. Đánh số thứ tự cho bảng:

Bước 1: Đánh số thứ tự 1, 2 cho 2 dòng đầu tiên của cột. Sau đó tô đen 2 ô đó.

Bước 2: Click vào ô vuông cuối cột, góc phải, kéo đến vị trí muốn dừng. Số thứ tự sẽ tự động cập nhật.

13. Chia sẻ bảng tính sau khi hoàn thành:

Bước 1: Chọn “Tệp” trên dòng thanh công cụ => chọn “Chia sẻ”

Nếu bảng tính chưa có tên. Sẽ hiện ra bảng yêu cầu đặt tên. Bạn có thể đặt tên mới hoặc bỏ qua bước này.

Bước 2: Chọn trang muốn chia sẻ: facebook, twitter…

Bước 3: Chọn quyền riêng tư/ công cộng… để truy cập vào bài viết. Sau đó chọn “Lưu”

 

Bước 4: Điền thêm gmail của người mình muốn chia sẻ. Sau đó chọn “gửi”

Bước 5: Chọn “Đã xong” để hoàn thành chia sẻ.

Nguồn :https://sites.google.com/site/nmcntt2n5/cac-thao-tac-co-ban