Sử dụng Authy để bảo mật 2 lớp với các tài khoản

Sau khi cài đặt authy và mã backup

Nếu các bạn lỡ mất điện thoại thì có thể sử dụng phương pháp sau:

1. số phone (phải đúng số phone tạo acc)

2. email phải đúng email đã tạo acc

3. nhớ mật khẩu khôi phục