Setup Sngine – The Ultimate PHP Social Network Platform

Mua code tại https://sngine.com/

Trong quá trình sử dụng nếu bị lỗi The file type is not valid image khi sử dụng chức năng cắt ảnh như hình bên dưới:

 

 

Nguyên nhân có thể như sau:

 

Hàm getimagesize() tại file include/class-image.php dùng để lấy thông tin hình ảnh có thể hỗ trợ lấy được url hình ảnh từ domain bên thứ 3, còn domain local( domain chính bạn đang dùng) không thể tự lấy thông tin hình ảnh ngay trên site chính.

 

Cân nhắc xem xét:

  • Hàm allow_url_fopen chưa được kích hoạt, với VPS tìm đến ect/php.ini và tìm đến allow_url_open để bật
  • Chưa mở port 443 , ssl khi sử dụng https

cách Fix tiến hành cho phép allow_url_fopen = On và mở port 443 với site sử dụng https

 

Nếu 2 cách trên không fix được thì đành phải sử dụng mẹo sửa ngay trên code trong file class-image.php

PHân tích: hàm getimagesize() lấy được thông tin domain bên thứ 3 còn domain chính local thì ko lấy được khi sử dụng https như vậy ta chỉ việc str_replace https -> http là xong.

Fix ngay trên code

    public function __construct($file) {
	$file=str_replace('https://','http://',$file); // FIX LỖI BẰNG CÁCH CHUYỂN HTTS -> HTTP
        $img_info = @getimagesize($file);